ZLOUPOTREBA PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANJA

Autor Uklonimo barijere
Uklonimo Barijere

Foto: Pixabay

Sistem socijalne zaštite ima za cilj da obezbedi sigurnost svim građanima koji su u stanju socijalne potrebe. Prilikom ostvarivanja prava iz ove oblasti može doći do brojnih zloupotreba. Krivičnopravno posmatrano, u ovom slučaju, posebno je značajno krivično delo čiji zakonski naziv glasi zloupotreba prava iz socijalnog osiguranja. Prema odredbi člana 168. Krivičnog zakonika Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, broj 85/2005…35/2019, u daljem tekstu: KZ), ovo krivično delo vrši onaj ko simuliranjem ili prouzrokovanjem bolesti ili nesposobnosti za rad ili na drugi protivpravan način postigne da mu se prizna neko pravo iz socijalnog osiguranja koje mu po zakonu ili drugim propisima ili opštim aktima ne pripada. Za ovo krivično delo propisana je novčana kaznom ili kazna zatvora u trajanju do jedne godine.

Radnja izvršenja navedenog krivičnog dela se sastoji u “postizanju” da se učiniocu prizna neko pravo iz oblasti socijalnog osiguranja koje učiniocu ne pripada. Ovo se može ostvariti na više načina (simuliranjem ili prouzrokovanjem bolesti, ili prouzrokovanjem bolesti ili nesposobnosti za rad ili na neki drugi protivpravan način (Lazarević, 2006: 482). Kao što vidimo, radnja izvršenja ovog krivičnog dela je postavljena alternativno, kako bi se što veći broj protivpravnih ponašanja u ovoj oblasti sankcionisao. Krivično delo je izvršeno kada je učiniocu priznato neko pravo iz oblasti socijalnog osiguranja koje mu ne pripada. Bitno je da je simuliranjem ili prouzrokovanjem bolesti ili nesposobnosti za rad ili na drugi protivpravan način, postignuto da nadležni organ donese rešenje kojim se određenom licu uopšte ili u većem stepenu priznaje neko pravo iz oblasti socijalnog osiguranja koje mu ne pripada (Jovašević, 2006: 158). Ukoliko ovakvo rešenje nije doneto, nema ni navedenog krivičnog dela. Krivično delo zloupotreba prava iz socijalnog osiguranja predstavlja poseban, specifičan oblik prevare, za čije izvršenje je potreban direktan umišljaj na strani izvršioca (Lazarević, 2006: 483).

Različite zloupotrebe prava iz oblasti socijalnog osiguranja u mnogome ugrožavaju funkcionisanje sistema socijalne zaštite. Dosledna kontrola priznavanja prava iz socijalnog osiguranja dovodi do smanjenja zloupotreba u ovoj oblasti. Izmene krivičnog zakonodavstva, bi takođe, doprinele ostvarenju ovog cilja.  Zbog toga, trebalo bi razmotriti pooštravanje kazni za ovo krivično delo, prilikom nekog od narednih noveliranja krivičnog zakonodavstva u Republici Srbiji. Osnovano je očekivati da bi pooštravanje kazne zatvora za ovo krivično delo predstavljalo odvraćajući faktor, koji bi delovao na potencijalne izvršioce u skladu sa principom generalne prevencije.

 

Izvori:

Jovašević, D. (2006) Leksikon krivičnog prava, Beograd: Službeni glasnik.

Krivični zakonik Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, broj 85/2005…35/2019).

Lazarević, Lj. (2006) Komentar Krivičnog zakonika Republike Srbije, Beograd: Savremena administracija.

 

Autor: Dr Filip Mirić

Povezane objave