Uzroci mešovitog (višestrukog) invaliditeta

Autor Uklonimo barijere

Autor: Dr Filip Mirić

Uklonimo Barijere

Foto: Yomex Owo, Unsplash.com

Serijal o uzrocima invaliditeta, završavamo osvrtom na moguće uzroke mešovitog (višestrukog) invaliditeta. Ovaj oblik invaliditeta je najkompleksniji jer nastaje kao posledica višestrukih oštećenja motoričkog/senzornog/intelektualnog funkcionisanja određene osobe, uz često sadejstvo drugih pridruženih medicinskih stanja i bolesti. Mogućih primera je, nažalost mnogo poput osoba sa višestrukim telesnim oštećenjima, osoba sa endokrinim i metaboličkim bolestima koje mogu dovesti svojim pojedinačnim i zajedničkim delovanjem do određenog stepena invaliditeta (npr. dijabetes, poremećaj funkcije bubrega, itd).

Na osnovu rezultata Popisa stanovništva u Republici Srbiji iz 2011. godine, primećuje se da je u većini opština/gradova prisutnost osoba sa višestrukim problemima u rasponu od 15,0% do 17,9%, što je u okvirima republičkog proseka (Marković, 2014: 45). Jedan od mogućih razloga ovakvog procenta osoba sa višestrukim invaliditetom je i činjenica da različita medicinska stanja i bolesti mogu dovesti do njegove pojave.

Kakav će biti kvalitet života ovih osoba u mnogome zavisi od medicinskog tretmana osnovnog stanja i bolesti, ali i od stvaranja uslova za uključenje ovih osoba u svakodnevni život. I sam način komunikacije sa osobama sa višestrukim invaliditetom treba biti prilagođen različitim načinima zadovoljavanja potreba u svakodnevnom životu. Tako, sa gluvoslepim osobama (osobe sa istovremenim oštećenjem čula sluha i vida, što je mnogo ispravniji način označavanja ovih osoba) moguće je samo taktilno komuniciranje (dodirom) ili uz primenu savremenih sredstava asistivne tehnologije  (Jorgić, Aleksandrović, Mirić et al., 2020).

Na kraju, umesto zaključka, želim da i lično istaknem jednu veliku životnu istinu. Ne postoji invaliditet, uz koji osoba ne može da ostvari sve svoje potencijale, uz odgovarajuće uslove, podršku i motivaciju. Ovde se, naravno izuzimaju teška i po život opasna stanja i bolesti sa neizvesnim ishodom. Želju za ličnom, profesionalnom i društvenom afirmacijom svaka osoba nosi duboko u sebi. Da li će se ove želje ostvariti u mnogome zavise od same osobe, njenih ciljeva, posvećenosti, obrazovanja, znanja i veština. Tu činjenicu treba svi da osvestimo. Neka ovaj serijal tekstova bude mali korak u tom smeru!

Izvori:

Jorgić, B., Aleksandrović, M., Mirić, F., Čolović, H. and Dimitrijević, L. (2020) Holistički pristup adaptirnoj fizičkoj aktivnosti – teorija i praksa, Niš: Fakultet sport i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Nišu.

Marković, M. (2014) Popis stanovništva, domaćinstva i stanova 2011. u Republici Srbiji – Osobe sa invaliditetom u Srbiji, Beograd: Republički zavod za statistiku.

Povezane objave