Ustav Republike Srbije i zaštita od diskriminacije

Autor Uklonimo barijere
Uklonimo Barijere

Foto: wordpress.com

Ustav je najviši opšti pravni akt. Ustav Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 98/2006), kao najviši pravni akt u Republici Srbiji zabranjuje svaku diskriminaciju, pa i diskriminaciju osoba sa invaliditetom (21. Ustava)  Pred Ustavom i zakonom su svi jednaki. Svako ima pravo na jednaku zakonsku zaštitu, bez diskriminacije. Ustav zabranjuje neposrednu ili posrednu diskriminaciju, diskriminaciju po bilo kom osnovu, naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti, psihičkog ili fizičkog invaliditeta. Republika Srbija, pored drugih odnosa i oblasti, uređuje i obezbeđuje sistem u oblasti zdravstva, socijalne zaštite, boračke i invalidske zaštite. Slobode i prava ostvaruju se, a dužnosti se ispunjavaju na osnovu Ustava, osim kad je Ustavom predviđeno da se uslovi za ostvarivanje pojedinih sloboda i prava utvrđuju zakonom. Zakonom se može propisati način ostvarivanja pojedinih sloboda i prava kad je to neophodno za njihovo ostvarivanje. Zloupotreba sloboda i prava čoveka i građanina protivustavna je i kažnjiva, onako kako je to zakonom predviđeno. Obezbeđuje se sudska zaštita sloboda i prava zajemčenih i priznatih Ustavom.

  • Svako ima pravo na zaštitu zdravlja.
  • Deca, trudnice i stara lica imaju pravo na zdravstvenu zaštitu iz javnih prihoda, kad to pravo ne ostvaruju po nekom drugom osnovu, a druga lica pod uslovima utvrđenim zakonom.
  • Svako ima pravo na rad.
  • Jamči se sloboda rada, slobodan izbor zanimanja i zaposlenja i učešće u upravljanju. Svakome je, pod jednakim uslovima, dostupno radno mesto i funkcija.
  • Građanima koji su delimično sposobni za rad zajemčuje se osposobljavanje za odgovarajući posao i obezbeđuju se uslovi za njihovo zapošljavanje, u skladu sa zakonom.
  • Država obezbeđuje socijalnu sigurnost građanima koji su nesposobni za rad, a nemaju sredstva za izdržavanje (Vodič kroz prava osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, 2021).

Kao što se iz navedenih odredbi Ustava Republike Srbije i iz citiranih delova Vodiča kroz prava osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji, u izdanju Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, može zaključiti postoji solidan normativni osnov za zaštitu osoba sa invaliditetom od diskriminacije. Dosledna primena postojećih rešenja garantuje stvaranje istinski pravednog i inkluzivnog društva.

 

Izvori:

Ustav Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 98/2006).

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, (2021). Vodić kroz prava osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji, https://www.minrzs.gov.rs/sites/default/files/2021-02/Vodic%20kroz%20prava%20osoba%20sa%20invaliditetom.pdf,  pristup 02.04.2021.

 

Autor: Dr Filip Mirić

Povezane objave