Korišćenje posebno obeleženih parking mesta za osobe sa invaliditetom na teritoriji Grada Niša

Autor Uklonimo barijere

Autor: Petar Veljković uklonimo barijere

Foto: Pixabay.com

Foto: Pixabay.com

Pravilnik o kategorijama osoba sa invaliditetom koje mogu da koriste posebno obeležena parking mesta za vozila osoba sa invaliditetom na javnim parkiralištima na teritoriji Grada Niša utvrđuje uslove i način korišćenja parking mesta.

Prema članu 2 pravilnika, posebno obeležena parking mesta za vozila osoba sa invaliditetom, pod uslovom da imaju prebivalište na teritoriji Grada i da su vlasnici vozila sa registarskom oznakom NI, mogu koristiti:

‐ vojni invalidi i civilni invalidi rata od I – IV grupe, kao IV I VI grupa invalidnosti koji imaju oštećenje donjih ekstremiteta i ostvaruju pravo na ortopedski dodatak, uklonimo barijere

‐ lica kojima je po propisima penzijskog i invalidskog osiguranja utvrđeno telesno oštećenje od 70% do 100%; ‐ slepa lica sa 90% i 100% oštećenja vida, uklonimo barijere

‐ lica umereno, teže, teško i višestruko ometena u mentalnom razvoju, lica obolela od autizma i lica sa Daunovim sindromom;

‐ lica obolela od distrofije ili srodnih mišićnih i neuromišićnih oboljenja;

‐ lica obolela od paraplegije i kvadriplegije, cerebralne i dečije paralize i multiple skleroze

‐ lica na hemodijalizi

Posebno obeležena parking mesta za vozila osoba sa mogu koristiti i izbeglice i interno raseljena lica sa teritorije Kosova i Metohije, ukoliko pripadaju nekoj od kategorija lica iz prethodnog stava, pod uslovom da imaju boravište na teritoriji Grada Niša najmanje godinu dana pre podnošenja zahteva.

Posebno obeležena parking mesta za vozila osoba sa invaliditetom besplatno mogu da koriste i invalidske ustanove, organizacije i udruženja za jedno vozilo čiji su vlasnici, sa registarskom oznakom NI, navodi se u pravilniku.

Foto

Foto: Pixabay.com

Osobe sa invaliditetom, vlasnici vozila, uz zahtev za korišćenje posebno obeleženih parking mesta za vozila osoba sa invaliditetom, prema članu 4 pravilnika, podnose i:

‐ fotokopiju rešenja o grupi invaliditeta i pravu na ortopedski dodatak,

‐ fotokopiju rešenja o stepenu telesnog oštećenja, odnosno odgovarajuću medicinsku dokumentaciju,

‐ fotokopiju lične karte,

‐ fotokopiju saobraćajne dozvole

‐ jednu fotografiju, veličine 2,5×3,5 cm, kao za i ličnu kartu ili pasoš.

Zahtev za korišćenje posebno obeleženih parking mesta za maloletno invalidno lice može podneti roditelj, odnosno staratelj. Uz zahtev iz prethodnog stava, roditelj odnosno staratelj, pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana, podnosi i izvod iz matične knjige rođenih za maloletno invalidno lice, odnosno akt nadležnog organa kojim je određen staratelj.

Izbeglice i interno raseljena lica sa teritorije Kosova i Metohije iz člana 2 stav 2., uz zahtev za 64 korišćenje posebno obeleženih parking mesta za vozila osoba sa invaliditetom, uz svu potrebnu dokumentaciju iz ovog člana, podnose i fotokopiju izbegličke legitimacije (za izbeglice), odnosno fotokopiju legitimacije interno raseljenog lica i uverenje Policijske uprave o boravištu na teritoriji Grada Niša (za interno raseljena lica).

Ukoliko osoba sa invaliditetom, odnosno maloletno lice, nije vlasnik vozila, može mu se odobriti korišćenje posebno obeleženih parking mesta za vozila osoba sa invaliditetom samo za jedno vozilo čiji je vlasnik  član porodice invalidnog lica koje on označi u overenoj pisanoj izjavi koju prilaže.

O zahtevu za korišćenje posebno obeleženih parking mesta za vozila osoba sa invaliditetom rešenjem odlučuje Uprava za dečiju, socijalnu i primarnu zdravstvenu zaštitu. Rešenje kojim se odobrava korišćenje posebno obeleženih parking mesta za vozila osoba sa invaliditetom važi do kraja kalendarske godine u kojoj je podnet zahtev.

Uz rešenje kojim se odobrava korišćenje posebno obeleženih parking mesta za vozila osoba sa invaliditetom izdaje se i nalepnica  ‐  znak za označavanje vozila ove kategorije korisnika.

Nalepnica ‐ znak za označavanje vozila ove kategorije, obavezno se ističe u gornjem desnom uglu prednjeg vetrobranskog stakla s unutrašnje strane vozila i sadrži:

  1. informaciju o tekućoj kalendarskoj godini za koju nalepnica važi i
  2. simbol kojim se označavaju vozila osoba sa invaliditetom.

PARKING KARTA – znak PLAVA ZONA za označavanje vozila ove kategorije, obavezno se ističe u gornjem desnom uglu prednjeg vetrobranskog stakla s unutrašnje strane vozila i sadrži:

  1. Informaciju o tekućoj kalendarskoj godini za koju nalepnica važi i
  2. Simbol kojim se označavaju vozila osoba sa invaliditetom.

NAPOMENA: Pored parking karte korisnik ovog prava dužan je da istakne Rešenje nadležne Uprave na vidnom mestu u vozilu, o ostvarivanju prava za korišćenje obeleženih parking mesta za parkiranje vozila osoba sa invaliditetom na opštim parkiralištima na teritoriji Republike Srbije.

Povezane objave