Uklonimo barijere: Finansiranje studiranja iz budžeta Republike Srbije za osobe sa invaliditetom

Autor Uklonimo barijere
uklonimo barijere

Uklonimo barijere

Autor: Dr Filip Mirić uklonimo barijere

Obrazovanje je jedan od najvažnijih segmenata resocijalizacije. Ovo je naročito važno kada je reč o osobama sa invaliditetom. Viši stepen obrazovanja je preduslov za sticanje boljih profesionalnih kvalifikacija, što posledično dovodi i do značajnog poboljšanja kvaliteta života samih osoba sa invaliditetom.

Foto:Pixabay.com

U skladu sa Odlukom Vlade Republike Srbije 05 br. 612-4982/2019 određeni broj budžetskih mesta je rezervisan i za studente sa invaliditetom. Cilj ove Odluke je da se merama pozitivne akcije afirmiše studiranje među populacijom osoba sa invaliditetom i na taj način posredno utiče na poboljšanje ukupnog socio-ekonomskog položaja ove kategorije stanovništva.

Upis lica sa invaliditetom primenom afirmativne mere sprovodi se u skladu sa Programom afirmativne mere upisa lica sa invaliditetom, koji je u sastavu stručnog Uputstva Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za sprovođenje upisa u prvu godinu studijskih programa osnovnih i integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija za školsku 2019/2020. godinu, dostavljenog visokoškolskim ustanovama.

U okviru Programa afirmativne mere upisa lica sa invaliditetom u prvu godinu osnovnih i integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2019/2020. godini, mogu biti upisani kandidati:

– korisnici kolica ili lica koja se otežano kreću,

– sa delimičnim ili potpunim oštećenjem vida (slepi i slabovidi),

– sa delimičnim ili potpunim oštećenjem sluha (gluvi i nagluvi), – koji imaju poteškoće u učenju (disleksija, disgrafija, diskalkulija…), – koji imaju teškoće u govoru,

– sa hroničnim oboljenjima (hemofilija, epilepsija, dijabetes tip 1, maligna oboljenja) i – sa psihološkim ili mentalnim teškoćama.

Prilikom podnošenja prijave i propisane dokumentacije za upis na studije visokoškolskoj ustanovi, kandidat podnosi i jedan od sledećih dokumenata: – Rešenje nadležnog organa o postojanju telesnog oštećenja,

– Rešenje o pravu na dodatak za tuđu negu i pomoć.

– Mišljenje Interresorne komisije.

– Preporuku Udruženja studenata sa hendikepom (kandidati kojima nije rađena procena telesnog oštećenja i koji nisu korisnici prava na dodatak za tuđu negu i pomoć, dostavljaju medicinsku dokumentaciju Udruženju studenata koje daje preporuku odgovarajućem fakultetu.

Medicinska dokumentacija mora biti izdata od nadležne zdravstvene institucije i ne sme biti starija od šest meseci. Neophodno je da se iz lekarskog izveštaja može zaključiti na koji način hendikep/zdravstveno stanje utiče na ishode učenja i svakodnevno funkcionisanje kandidata.

Posle završenog polaganja prijemnih ispita/ispita za proveru sklonosti i sposobnosti, kandidati koji su položili prijemni ispit/ispit za proveru sklonosti i sposobnosti rangiraju se na posebnoj rang-listi, sa koje visokoškolska ustanova upisuje najviše onoliko kandidata koliko je odobreno Odlukom Vlade Republike Srbije za ovu afirmativnu meru. Kandidati koji se na ovaj način ne upišu rangiraju se sa ostalim kandidatima za redovna budžetska mesta

(Izvor: Univerzitet u Nišu, https://www.ni.ac.rs/images/news/UNIVERZITET_U_NISU_Zajednicki_tekst_Konkursa_za_upis_

studeneta_u_prvu_godinu_studijskih_programa_OAS_IAS_i_OSS_skolske_2019-2020._godine-1.pdf, pristupljeno, 18.08.2019).

Pregled broja slobodnih mesta za upis u prvu godinu osnovnih akademskih, osnovnih strukovnih i integrisanih akademskih studija na fakultetima univerziteta u nišu za septembarski upisni rok školske 2019/2020. godine, dostupn na adresi Univerziteta u Nišu, https://www.ni.ac.rs/images/novosti-i-dogadjaji/UNIVERZITET_U_NISU_-_slobodna_mesta_za_septembarski_upisni_rok_%C5%A1kolske_2019-2020._godine.pdf, pristupljeno, 18.08.2019).

U životu treba iskoristiti svaku priliku za lični razvoj i napredak. Obrazovanje je najbolja investicija, ulaganje u budućnost!

Povezane objave