STATUS OSOBE SA INVALIDITETOM U SMISLU ZAKONA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA SA INVALIDITETOM

Autor Uklonimo barijere
Uklonimo barijere

Foto: metaloplastika.net

Za uspešnu primenu odredbi Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom (“Službeni glanik RS”, br. 36/2009, 32/2013, 14/2022-dr. zakon, u daljem tekstu: ZPRZ), neophodno je odrediti status osobe sa invaliditetom. Prava utvrđena ovim zakonom ostvaruje osoba sa invaliditetom koja ima utvrđen status osobe sa invaliditetom.Status osobe sa invaliditetom ima:
1) ratni vojni invalid;
2) mirnodopski vojni invalid;
3) civilni invalid rata;
4) lice kome je izvršena kategorizacija i drugo lice kome je utvrđena invalidnost, u skladu sa zakonom;
5) lice kome je, u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, utvrđena kategorija invalidnosti, odnosno preostala radna sposobnost;
6) lice kome se, u skladu sa ovim zakonom, proceni radna sposobnost saglasno kojoj ima mogućnost zaposlenja ili održanja zaposlenja, odnosno radnog angažovanja.
Ako pojedina pitanja ovim zakonom nisu drugačije uređena, na prava i obaveze osoba sa invaliditetom primenjuju se propisi iz oblasti radnih odnosa, penzijskog i invalidskog osiguranja, zabrane diskriminacije, bezbednosti i zdravlja na radu, zapošljavanja i drugih oblasti (čl. 4 i 5. ZPRZ).
Osoba sa invaliditetom može da ostvari pravo:
1) na utvrđivanje statusa i procenu radne sposobnosti;
2) na podsticanje zapošljavanja, radne i socijalne uključenosti i afirmaciju jednakih mogućnosti na tržištu rada;
3) na mere i aktivnosti profesionalne rehabilitacije;
4) na zapošljavanje pod opštim uslovima;
5) na zapošljavanje pod posebnim uslovima;
6) na mere aktivne politike zapošljavanja;
7) na zapošljavanje u posebnim organizovanim oblicima zapošljavanja i radnog angažovanja osoba sa invaliditetom;
8) na druga prava u skladu sa zakonom.
Osoba sa invaliditetom ima obavezu:
1) da se odazove na poziv za procenu radne sposobnosti i utvrđivanje statusa;
2) da se uključuje u obrazovanje, školovanje, usavršavanje, stručno osposobljavanje i obuku;
3) da aktivno traži zaposlenje;
4) da prihvati profesionalnu rehabilitaciju;
5) da sarađuje sa stručnim radnicima u toku profesionalne rehabilitacije, zapošljavanja i rada i poštuje radnu i tehnološku disciplinu;
6) da prihvati mere aktivne politike zapošljavanja;
7) da prihvati zaposlenje, u skladu sa profesionalnim sposobnostima (čl. 6 i 7. ZPRZ).
Pravni status osoba sa invaliditetom je određen njihovim pravima i obaveuama, što je posebno značajno u oblasti rada i zapošljavanja. Dosledna primena i unapređenje postojećih zakonskih rešenja je preduslov ostvarenja integrativnog modela pristupa invaliditetu. .
Izvor:
Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom (“Službeni glanik RS”, br. 36/2009, 32/2013, 14/2022-dr. zakon).

Autor: Dr Filip Mirić

Povezane objave