PRAVO NA KUĆNO LEČENJE

Autor Uklonimo barijere
Uklonimo barijere

Foto:paraolimpijci.europa.rs

Zdravstvena zaštita treba biti dostupna svima, bez diskriminacije po bilo kom osnovu. Veoma značajan oblik zdravstvene zaštite je i pravo na kućno lečenje. Relevantan podzakonski akt za ovu oblast u Republici Srbiji je Pravilnik o načinu I postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (“Službeni glasnik RS”, br. 10/2020…31/2021, u daljem tekstu: Pravilnik).

Osiguranom licu obezbeđuje se kućno lečenje u skladu sa Zakonom i ovim pravilnikom. Kućno lečenje je opravdano i medicinski neophodno u slučaju kada je od strane izabranog lekara ili lekara specijaliste indikovana primena parenteralnih lekova, medicinskih i rehabilitacionih procedura koje zdravstveni radnik može da pruži u kućnim uslovima osiguranom licu koje je nepokretno ili čije kretanje zahteva pomoć drugog lica.Kućno lečenje se sprovodi i kao nastavak stacionarnog lečenja. Osiguranom licu u terminalnoj fazi bolesti, nepokretnom, odnosno pokretnom uz pomoć drugih lica obezbeđuje se kućno lečenje (član 55. Pravilnika).

Izabrani lekar određuje vrstu i dužinu kućnog lečenja i prati njegovo sprovođenje. O pruženim zdravstvenim uslugama u lečenju osiguranog lica koje je privremeno nesposobno za kretanje, lekar u službi kućnog lečenja izveštava izabranog lekara koji u zdravstveni karton osiguranog lica unosi sve podatke o lečenju i pruženim zdravstvenim uslugama, izdaje naloge za medicinsko-tehnička pomagala i sl. Ako u nalazu lekara specijaliste ili u otpusnoj listi posle stacionarnog lečenja nije propisana terapija, lekar iz službe kućnog lečenja, daje predlog za terapiju lekovima, na osnovu kojeg, izabrani lekar izdaje recept, odnosno nalog za lekove sa Liste lekova, a služba kućnog lečenja osiguranom licu dostavlja recept, odnosno sprovodi terapiju prema nalogu. Za osigurano lice koje ima prebivalište na području jedne opštine, a izabranog lekara u zdravstvenoj ustanovi čije je sedište na području druge opštine u okviru iste filijale Republičkog fonda, vrstu i dužinu kućnog lečenja određuje izabrani lekar, a sprovodi ga služba kućnog lečenja zdravstvene ustanove koja ima sedište na području opštine u kojoj se nalazi prebivalište osiguranog lica.Kućno lečenje sprovodi se po internom uputu izabranog lekara osiguranog lica. O sprovedenom kućnom lečenju, zdravstvena ustanova dostavlja izveštaj izabranom lekaru po završenom kućnom lečenju ako takvo lečenje traje kraće od mesec dana, odnosno po isteku kalendarskog meseca ako kućno lečenje traje duže od mesec dana (članovi 56, 56a, 56b Pravilnika).
Poseban oblik kućnog lečenja jeste dijalizno lečenje u kućnim uslovima. Lečenje dijalizom u kućnim uslovima, odnosno hemodijalizom i peritoneumskom dijalizom osigurana lica ostvaruju u skladu sa opštim aktima Republičkog fonda kojima se uređuju standardi za dijalize i cene materijala za dijalize koje se obezbeđuju na teret sredstava zdravstvenog osiguranja.
Lečenje hemodijalizom u kućnim uslovima osigurano lice ostvaruje:
1) na predlog stručnog konzilijuma zdravstvene ustanove koja pruža zdravstvene usluge hemodijalize;
2) kada osigurano lice obezbedi aparat za hemodijalizu u kućnim uslovima;
3) kada osigurano lice ima obezbeđen namenski prostor u kućnim uslovima;
4) kada je osigurano lice, odnosno član njegove porodice ili lice koje se stara o njemu, obučeno za obavljanje hemodijalize u kućnim uslovima.
Predlog stručnog konzilijuma zdravstvene ustanove, sadrži:
1) medicinske indikacije utvrđene opštim aktom Republičkog fonda kojim se uređuju standardi za dijalize koje se obezbeđuju na teret sredstava zdravstvenog osiguranja;
2) mišljenje o ispunjenosti;
3) datum početka lečenja hemodijalizom u kućnim uslovima.
Zdravstvena ustanova dostavlja matičnoj filijali predlog stručnog konzilijuma i specifikaciju materijala za lečenje hemodijalizom u kućnim uslovima, a izabranom ponuđaču, specifikaciju materijala za lečenje.
Lekar specijalista zdravstvene ustanove kod koje osigurano lice koje se leči peritoneumskom dijalizom obavlja kontrolne preglede, dostavlja matičnoj filijali predlog i specifikaciju materijala za lečenje peritoneumskom dijalizom, a izabranom ponuđaču, specifikaciju materijala za lečenje. Lekarska komisija matične filijale daje ocenu o predlogu stručnog konzilijuma i lekara specijaliste i o svojoj oceni obaveštava zdravstvenu ustanovu u roku od 5 dana od dana dobijanja predloga.
Do dobijanja ocene lekarske komisije, zdravstvena ustanova je dužna da osigurano lice leči hemodijalizom, odnosno peritoneumskom dijalizom u bolničkim (stacionarnim) uslovima. Po dobijanju saglasnosti lekarske komisije, materijal za lečenje hemodijalizom, odnosno peritoneumskom dijalizom u kućnim uslovima, osiguranom licu obezbeđuje izabrani ponuđač sa kojim je Republički fond zaključio ugovor.
U slučaju da se zdravstveno stanje osiguranog lica promeni u meri da nije moguće lečenje hemodijalizom odnosno peritoneumskom dijalizom, ili osigurano lice ne sarađuje u lečenju i neopravdano ne dolazi na kontrole u nadležnu zdravstvenu ustanovu, stručni konzilijum odnosno lekar specijalista nadležne zdravstvene ustanove daje predlog, sa obrazloženjem, za prekid i prestanak lečenja hemodijalizom odnosno peritoneumskom dijalizom u kućnim uslovima, o čemu ocenu daje lekarska komisija matične filijale (članovi 57-61. Pravilnika).
Pravo na kućno lečenje je jedno od osnovnih prava iz oblasti socijalne zaštite. Ipak, u praksi, zbog složenosti procedura za njegovo ostvarivanje, mnoge osobe sa invaliditetom nisu uvek u mogućnosti da ovo pravo na adekvatan način i ostvare. Poboljšanje kapaciteta rada službi za kućno lečenje bi, prema našem mišljenju, u mnogome doprinelo boljem ostvarivanju ovog prava i funkcionisanju zdravstvenog sistema u celini.

Autor: Dr Filip Mirić

Povezane objave