Pravni fakultet Univerziteta u Nišu – pozitivan primer uklanjanja barijera

Autor Uklonimo barijere

Autor: Dr Filip Mirić

Uklonimo Barijere

Foto: Gerd Altmann, Pixabay.com

Pravni fakultet u Nišu osnovan je 1960. godine, kao Pravni odsek Pravno-ekonomskog fakulteta u Nišu, u sastavu Univerziteta u Beogradu. Od 01.10.1970. godine Fakultet je samostalna visokoškolska ustanova u sastavu Univerziteta u Nišu (Internet:Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, 2020).

Kao eminentna visokoškolska ustanova iz oblasti pravnih nauka, rukovodstvo Fakulteta, svi nastavnici i saradnici, nenastavni radnici i studenti, posvećeni su procesu uklanjanja barijera i stvaranju jednakih uslova za studiranje svim studenatima. Kada govorimo o pristupačnosti same zgrade Fakulteta, ona poseduje spoljašnju i unutrašnju pristupnu rampu, koje u mnogome olakšavaju kretanje korisnicima invalidskih kolica. Zgrada poseduje i lift, istina neodgovarajućih dimenzija za korisnike svih vrsta elektromotornih kolica i podložan kvarovima usled dotrajalosti, ali očekujemo njegovu zamenu u budućnosti, što će unaprediti uslove za kretanje korisnika kolica. U zgradi postoji pristupačan toalet za korisnike kolica. Klub studenata je, takođe, pristupačan korisnicima kolica. Osim toga, do afiteatra postoje i posebne obeležene trake za kretanje osoba sa oštećenim vidom. Nastavnici i saradnici studentima sa oštećenim vidom obezbeđuju nastavni materijal u dostupnom obliku, što olakšava savladavanje ispitne materije studentima oštećenog vida.

Kao posledica povećanog interesovanja mladih ljudi za pravnu nauku uopšte, na osnovnim studijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu, od početka primene afirmativnih mera Vlade Republike Srbije, školske 2015/2016. godine studira ukupno 11 studenata sa invaliditetom (dvoje završilo studije, dvoje u postupku upisa), na master studijama studira 1 student sa invaliditetom (1 završio master akademske studije), a i sam je autor ovog teksta, kompletno  svoje visokoškolsko obrazovanje stekao na ovom fakultetu (od osnovnih studija, pa sve do doktorskih akademskih studija prava, uže krivičnopravne naučne oblasti) i tako postao prva osoba sa invaliditetom koja je naučni naziv doktora nauka stekla na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu, gde i sada obavlja poslove samostalnog stručno-tehničkog saradnika za studije i studentska pitanja III stepena, sa zvanjem naučnog saradnika.

Iako proces uklanjanja barijera nije uvek brz i jednostavan i zahteva kontinuiranu aktivnost, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu predstavlja pravi primer posvećenosti primeni standarda pristupačnosti.

Izvor:

– Internet: Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, http://www.prafak.ni.ac.rs/o-fakultetu/istorijat.html, pristup 05.09.2020. godine.

Povezane objave