Povlastice za osobe sa invaliditetom prilikom uvoza pomagala i automobila

Autor Uklonimo barijere

Autor: Petar Veljković

Uklonimo Barijere

Foto: Naufal Giffari, unsplash.com

Osobe sa invaliditetom prilikom uvoza određenih pomagala, ali i automobila, imaju prava na određene povlastice i oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina.

Kako se navodi na sajtu Uprave carina, osobe sa invaliditetom su oslobođene od plaćanja uvoznih dažbina na putničke automobile i druga motorna vozila; na ortopedska i druga pomagala i na rezervne delove i potrošni materijal za korišćenje tih pomagala koja služe kao zamena telesnih organa koji nedostaju, odnosno oštećenih telesnih organa.

Takođe, osobe sa invaliditetom prilikom uvoza oslobođene su plaćanja uvoznih dažbina i na opremu za vršenje delatnosti za koju su osposobljeni nakon sprovedene profesionalne rehabilitacije , a koja se ne proizvodi u Republici Srbiji, dok su organizacije osoba sa invaliditetom (gluvi i nagluvi, slepi i slabovidi, distrofičari, paraplegičati, oboleli od neuromišićnih bolesti i dr.), odnosno članovi tih organizacija – na specifičnu opremu, uređaje i instrumente i na njihove rezervne delove i na potrošni materijal za korišćenje te opreme koji se ne proizvode u Republici Srbiji, a građani na specifičnu opremu, uređaje i instrumente za zdravstvo i na rezervne delove i potrošni materijal za korišćenje te opreme, za ličnu upotrebu, koji se ne proizvode u Republici Srbiji

Kako bi ostvarili povlastice korisnici carinskom organu podnose potvrdu Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politke (detaljnije navedeno niže u tekstu).

Iz Uprave carina poručuju da osobe sa invaliditetom imaju povlasticu prilikom uvoza uatomibila, a ona se odnosi na to što će biti oslobođeni od plaćanja uvoznih dažbina i to ukoliko prilože svu dokumentaciju kojom mogu da dokažu stepen invalidnosti koja je za ostvarivanje ove povlastice neophodna.

Konkretno, carini je potrebno priložiti potvrdu Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalane politike:

  • o stepenu telesnog oštećenja za osiguranike sa telesnim oštećenjem od najmanje 70 %, slepa lica, lica obolela od distrofije i srodnih mišićnih neuromišićnih oboljenja, od paraplegije i kvadriplegije od cerebralne i dečije paralize kao i multipleks skleroze
  • o stepenu telesnog oštećenja za lica sa oštećenjem najmanje 70 %, slepa lica, lica obolela od distrofije i srodnih mišićnih i neuromišićnih oboljenja od paraplegije, od cerebralne i dečije paralize
  • priznanju svojstava vojnog invalida, odnosno civilnog invalida rata (vojni invalidi od prve do pete grupe i civilni invalidi rada od prve do pete grupe)
  • da se radi o višestruko ometenom detetu koje je u otvorenoj zaštiti , odnosno o kojem roditelji neposredno brinu.

Osoba sa invaliditetom gu uvesti putničke automobile i druga motorna vozila koja su konstruisana prvenstveno za prevoz lica uključujići karavan i kombi vozila osim terenskih, a koja imaju zapreminu motora do 2500 cm 3.

Kada je u pitanju broj automobila koji osoba sa invaliditeom može da uveze, iz Uprave carina naglašavaju da na osnovu povlastice može da se uveze jedan automobil.

Međutim, ukoliko želite da automobil otuđite pre roka (što u slučaju da se radi o polovnom vozilu podrazumeva 3 godine, a u slučaju da je reč o novom 5 godina) moraćete da platite uvozne carinske dažbine, nakon čega ćete se obratiti nadležnom ministarstvu (u ovom slučaju Ministarstvu rada i socijalne politike ) za novo odobrenje za korišćenje povlastice na osnovu invaliditeta.

Ukoliko se radi o polovnom vozilu potrebno je da prođu 3 godine, a ako je reč o novom vozilu onda je neophodno da istekne 5 godina, kako bi osoba sa invaliditetom mogla da proda automobil koji je uvezen na osnovu navedenih povlastica.

Ortopedska i druga pomagala

Uklonimo Barijere

Mabel Amber, Pixabay.com

Osobe sa invaliditetom oslobođene su od plaćanja uvoznih dažbina na ortopedska i druga pomagala kao i na rezervne delove i potrošni materijal za korišćenje tih pomagala koja služe kao zamena telesnih organa koji nedostaju ili su oštećeni.

Za ostvarivanje ovih povlastica potrebno je priložiti carini potvrdu medicinske ustanove, odnosno lekara specijaliste da je ortopedsko i drugo pomagalo zamena telesnog organa koji nedostaje ili oštećenog telesnog organa, odnosno rezervni deo ili potrošni materijal za korišćenje takvog pomagala.

Međutim, iz Uprave carina poručuju da postoje i neke razlike u proceduri prilikom uvoza neke vrste ortopedskih pomagala.

Ukoliko želite da recimo uvezete ortopedsko pomagalo koje se tretira kao medicinsko sredstvo (kao što su napr. električna kolica), u tom slučaju biće moguće da ih uvezete samo preko generalnog uvoznika koji je registrovan u Ministarstvu zdravlja, za tu vrstu prometa.

Povlastica se može ostvariti tako se uvozniku prilže sva potrebna dokumentaciju za ostavrivanje iste, a on će na osnovu toga biti oslobođen od plaćanja uvoznih dažbina.

Organizacije osoba sa invaliditetom (gluvi i nagluvi, slepi, distrofičari, paraplegičari, oboleli od neuromišićnih bolesti i dr..), kao i članovi tih organizacija imaju pravo na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina na uvoz specifične opreme, uređaja i instrumenata kao i na njihove rezervne delove i potrošni materijal za korišćenje te opreme koja se ne proizvodi u Republici Srbiji.

Kako bi iskoristila ovu povlasticu, organizacija treba da podnese carinskom organu nekoliko dokumenata:

* izjavu korisnika povlastice/organizacije da se specifična oprema, uređaji i instrumenti, kao i rezervni delovi i potrošni materijal za korišćenje te opreme uvoze za potrebe korisnika povlastice sa posebnim potrebama;

* potvrdu zdravstvene ustanove, odnosno lekara specijaliste kojom dokazuje da se roba uvozi za ličnu upotrebu;

* potvrdu Privredne komore Srbije da se roba koja se uvozi ne proizvodi u Srbiji.

Povezane objave