NORMATIVNI OKVIR ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA

Autor Uklonimo barijere
Uklonimo Barijere

Foto: Unsplash

Prava pacijenata su normativno uređena u Republici Srbiji. Zakonom o pravima pacijenata („Sl. glasnik RS“, broj 45/2013, 25/2019-dr.zakon, u daljem tekstu: Zakon) propisana su prava pacijenata prilikom korišćenja zdravstvene zaštite, način ostvarivanja i način zaštite tih prava, kao i druga pitanja u vezi sa pravima i dužnostima pacijenata (čl.1. Zakona).

Pacijentu se garantuje jednako pravo na kvalitetnu i kontinuiranu zdravstvenu zaštitu u skladu sa njegovim zdravstvenim stanjem, opšteprihvaćenim stručnim standardima i etičkim načelima, u najboljem interesu pacijenta i uz poštovanje njegovih ličnih stavova (čl.3. Zakona).

Pacijent ima pravo na dostupnu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, u skladu sa svojim zdravstvenim stanjem, a u granicama materijalnih mogućnosti sistema zdravstvene zaštite (čl. 6. Zakona). U postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite, pacijent ima pravo na jednak pristup zdravstvenoj službi, bez diskriminacije u odnosu na finansijske mogućnosti, mesto stanovanja, vrstu oboljenja, vreme pristupa zdravstvenoj službi ili u odnosu na neku drugu različitost koja može da bude uzrok diskriminacije (čl. 6. Zakona).

Pacijent ima pravo i na informacije, preventivne mere, kvalitet pružanja zdravstvene usluge, bezbednost, obaveštenje, slobodan izbor, drugo stručno mišljenje, privatnost i poverljivost, pravo uvida u svoju medicinsku dokumentaciju i da slobodno odlučuje o svemu što se tiče njegovog života i zdravlja, osim u slučajevima kada to direktno ugrožava život i zdravlje drugih lica, pravo na prigovor i na naknadu štete… Ako je pacijent gluvonem, mora mu se obezbediti tumač, u skladu sa zakonom. Medicinsko istraživanje koje uključuje punoletnog poslovno sposobnog pacijenta može se preduzimati samo uz njegov pristanak. Izuzetno, medicinsko istraživanje koje uključuje dete, odnosno pacijenta lišenog poslovne sposobnosti, može se preduzeti radi neposredne koristi samog pacijenta i uz pismeni pristanak njegovog zakonskog zastupnika, koji je prethodno obavešten, osim ukoliko se sam pacijent tome ne protivi (Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, (Vodić kroz prava osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji, 2021).

Kao što se iz navedenih zakonskih odredbi može zaključiti, normativni okvir u Republici Srbiji pruža adekvatnu osnovu za zaštitu prava pacijenata. Njegova adekvatna primena u praksi, uz mehanizme kontrole i sankcionisanje povreda prava, trebalo bi da značajno unaprede prava pacijenata.

Izvori:

Zakon o pravima pacijenata („Sl. glasnik RS“, broj 45/2013, 25/2019-dr. zakon).

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, (2021). Vodić kroz prava osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji, https://www.minrzs.gov.rs/sites/default/files/2021-02/Vodic%20kroz%20prava%20osoba%20sa%20invaliditetom.pdf,  pristup 23.10.2021.

Autor: Dr Filip Mirić

Povezane objave