NADZOR NAD PRIMENOM ZAKONA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVAJU OSOBA SA INVALIDITETOM

Autor Uklonimo barijere
Uklonimo Barijere

Foto: Pixabay

Primena zakona i nadzor nad njegovom primenom su od suštinske važnosti za postizanje njegovih ciljeva. Zbog svoje važnosti ovo pitanje je regulisano Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom (Sluzbeni gasnik Republike Srbije br. 36/2009, 32/2013, u daljem tekstu Zakon). Naime, članom 46. Zakona propisano je ministarstvo nadležno za poslove zapošljavanja vrši nadzor nad radom imalaca javnih ovlašćenja u vršenju poslova državne uprave poverenih ovim zakonom. Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši ministarstvo nadležno za poslove zapošljavanja, preko inspektora. Način izdavanja, sadržinu i izgled legitimacije inspektora propisuje ministar nadležan za poslove zapošljavanja.

Izuzetno, inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovog zakona u pogledu ostvarivanja prava, položaja i zaštite osoba sa invaliditetom koje su u radnom odnosu vrši Inspektorat za rad, u skladu sa propisima iz oblasti rada i bezbednosti i zdravlja na radu, a kontrolu ispunjavanja obaveze zapošljavanja i naplatu iznosa od 50% prosečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike vrši Poreska uprava, u skladu sa propisima o poreskom postupku i poreskoj administraciji (čl.47. Zakona).

Način praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i način dokazivanja izvršenja te obaveze sporazumno propisuju ministar nadležan za poslove zapošljavanja i ministar nadležan za poslove finansija (čl.48. Zakona). Na ovaj način je normativno, i sistemom kontrole, ukazano  na važnost primene zakonskih rešenja.

Nadzor nad primenom zakonskih rešenja predstavlja preduslov njegove uspešne primene. Bez uspešnih regulatornih mehanizama prava osoba sa invaliditetom bi ostala suštinski neprimenjiva. Kontrola primene zakona je kontinuiran proces i najbolja garancija da se stepen dostignutih ljudskih prava neće smanjivati.          

Izvor:

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom (Sluzbeni gasnik Republike Srbije br. 36/2009, 32/2013).

Autor: Dr Filip Mirić

Povezane objave