MERE ZA UNAPREĐENJE RAVNOPRAVNOSTI OSOBA SA INVALIDITETOM

Autor Uklonimo barijere
uklonimo barijere

Foto: Ozonpres.net

Mere za unapređenje ravnopravnosti imaju određen stepen opštosti i propisane su zakonodavstvom u oblasti sprečavanja diskriminacije osoba sa invaliditetom. Prema slovu Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom (u daljem tekstu: ZDOSI), Organi javne vlasti dužni su da preduzmu mere za obezbeđenje ravnopravnosti osoba sa invaliditetom u postupcima pred tim organima. Organi javne vlasti dužni su da u postupcima pred tim organima, pored potpisivanja isprava na način uređen posebnim propisom, osobi sa invaliditetom koja ima trajne posledice telesnog ili senzornog oštećenja ili bolesti omoguće potpisivanje isprava uz pomoć pečata koji sadrži podatke o ličnom identitetu ili uz pomoć pečata sa ugraviranim potpisom.
Isprave koje predstavljaju formu ugovora ili nekog drugog pravnog posla ne mogu se potpisivati, već u skladu sa propisima koji uređuju overu potpisa i potvrđivanje isprave. Pravna i fizička lica zakona dužna su da osobi sa invaliditetom koja ima trajne posledice telesnog ili senzornog oštećenja ili bolesti omoguće korišćenje usluga potpisivanjem, kada je to potrebno, uz pomoć pečata koji sadrži podatke o ličnom identitetu ili uz pomoć pečata sa ugraviranim potpisom (član 34-34a ZDOSI).
Organi državne uprave, teritorijalne autonomije i lokalne samouprave nadležni za poslove kulture i medija dužni su da preduzmu mere, s ciljem da se osobama sa invaliditetom učine pristupačnim informacije i komunikacije putem upotrebe odgovarajućih tehnologija.Ovakvom merom smatra se naročito dnevno saopštavanje informacija namenjenih i osobama sa invaliditetom odgovarajućom tehnologijom simultanog pisanog teksta. Organi državne uprave, teritorijalne autonomije i lokalne samouprave nadležni za poslove vaspitanja i obrazovanja dužni su da preduzmu mere, s ciljem da vaspitanje i obrazovanje osoba sa invaliditetom postane integralni deo opšteg sistema vaspitanja i obrazovanja. Jedinice lokalne samouprave dužne su da preduzmu mere radi obezbeđivanja ravnopravnog učešća osoba sa invaliditetom u kulturnom, sportskom i verskom životu zajednice. Svi organi državne uprave, teritorijalne autonomije i lokalne samouprave dužni su da preduzimaju aktivnosti s ciljem stvaranja jednakih mogućnosti za osobe sa invaliditetom i da u tim aktivnostima obezbede učešće osoba sa invaliditetom i njihovih udruženja (član 35-38. ZDOSI).
Opisani normativni okvir predstavlja solidnu osnovu za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Srbiji. Iznete mere predstavljaju polaznu osnovu i konkretizovane su podzakonskim pravnim aktima.

Izvori:
Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom („Službeni glasnik RS“, br.33/2006, 13/2016).

Autor: Dr Filip Mirić

 

Povezane objave