Lični pratilac kao usluga iz oblasti socijalne zaštite

Autor Uklonimo barijere

Autor: Dr Filip Mirić

Uklonimo Barijere

Foto: Paul Stickman, Unsplash.com

Uključivanje osoba sa invaliditetom u obrazovni proces predstavlja preduslov za sticanje profesionalnih kompetencija, Ovaj proces mora biti kontinuiran i njime moraju biti obuhvaćeni svi nivoi obrazovanja. Tek tada možemo govoriti o istinski inkluzivnom obrazovanju.

Zakon o socijalnoj zaštiti („Službni glasnik Republike Srbije“, br. 24/2011) predviđa i različite usluge iz oblasti socijalne zaštite. Pravilnikom o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite („Službni glasnik Republike Srbije“, br. 42/2013, 89/2018, 73/2019, u daljem tekstu: Pravilnik) utvrđeni su, između ostalog, i uslovi za korišćenje usluge ličnog pratioca. Naime, lični pratilac dostupan je detetu sa invaliditetom odnosno sa smetnjama u razvoju, kome je potrebna podrška za zadovoljavanje osnovnih potreba u svakodnevnom životu u oblasti kretanja, održavanja lične higijene, hranjenja, oblačenja i komunikacije sa drugima, pod uslovom da je uključeno u vaspitno-obrazovnu ustanovu, odnosno školu, do kraja redovnog školovanja, uključujući završetak srednje škole. Svrha angažovanja ličnog pratioca je pružanje detetu odgovarajuće individualne praktične podrške radi uključivanja u redovno školovanje, i aktivnosti u zajednici, radi uspostavljanja što većeg nivoa samostalnosti.Programske aktivnosti ličnog pratioca deteta realizuju se kroz akreditovani program, u okviru posebne usluge ličnog pratioca deteta, ili kao programske aktivnosti u okviru usluge dnevnog boravka ili pomoći u kući.Aktivnosti ličnog pratioca deteta, planiraju se i realizuju u skladu sa individualnim potrebama deteta u oblasti kretanja, održavanja lične higijene, hranjenja, oblačenja i komunikacije sa drugima, što uključuje:

1) pomoć kod kuće u oblačenju, održavanju lične higijene (umivanje, češljanje, pranje zuba), pri hranjenju (priprema i serviranje lakših obroka, hranjenje ili pomoć u korišćenju pribora i sl.), pripremu knjiga i opreme za vrtić odnosno školu;

2) pomoć u zajednici, što uključuje:

(1) pomoć u korišćenju gradskog prevoza (ulazak i izlazak iz sredstava prevoza, kupovina karte i sl.),

(2) pomoć u kretanju (orijentacija u prostoru ukoliko je dete sa oštećenjem vida, guranje kolica ili korišćenje drugih pomagala i sl.),

(3) odlazak na igrališta odnosno mesta za provođenje slobodnog vremena (podrška u igri, podrška i posredovanje u komunikaciji i sl.), uključujući kulturne ili sportske aktivnosti i druge servise podrške (čl.84-86. Pravilnika).

Kao što se može zaključiti, lični pratilac obavlja specifične poslove u odnosu na personalnog asistenta (koji pomaže korisniku u zadovoljenju svakodnebnih potreba) i pedagoškog asistenta (koji pomaže korisniku u savladavanju i usvajanju školskih sadržaja). Postojanje ovih oblika usluga iz oblasti socijalne zaštite i njihova efikasna primena u praksi u mnogome utiče na poboljšanja kvaliteta života osoba sa invaliditetom. 

Izvori:

Pravilnik o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite („Službni glasnik Republike Srbije“, br. 42/2013, 89/2018, 73/2019).

Zakon o socijalnoj zaštiti („Službni glasnik Republike Srbije“, br. 24/2011).

Povezane objave