KVALITET ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U SRBIJI IZ UGLA OSOBA SA INVALIDITETOM

Autor Uklonimo barijere
Uklonimo Barijere

Foto: Unsplash

Kvalitet zdravstvene zaštite u Srbiji predstavlja temu o kojoj se u javnosti mnogo diskutuje. On se može posmatrati iz više uglova: iz ugla zdravstvenih radnika, predstavnika državnih institucija, ali i iz perspektive njegovih korisnika. Smatramo da je ovaj aspekt možda i najvažniji.

Krajem 2020. godine, autor ovog teksta sproveo je istraživanje o tome koliko su osobe sa invaliditetom zadovoljne kvalitetom sistema zdravstvene zaštite u Srbiji i kako ga ocenjuju. Učešće u istraživanju je bilo dobrovoljno i anonimno. U istraživanju su, popunjavanjem odgovarajućeg elektronskog upitnika, učestvovala ukupno 23 ispitanika/ca sa različitim  vrstama invaliditeta. Sumarni rezultati ovog istraživanja, koji su publikovani u formi pisma uredniku, u prestižnom naučnom časopisu Ethiopian Journal of Health Development (EJDH), koji je referisan u Web of Science (Social Science Citation Index), pokazali su da tri četvrtine anketiranih osoba sa invaliditetom smatra da je zdravstveni sistem u Srbiji loš ili veoma loš (Mirić, 2021). Iako ovo istraživanje nije sprovedeno na reprezentativnom uzorku ispitanika, te iz tog razloga nije moguće vršiti uopštavanja, dobijeni nalazi su veoma zabrinjavajući. Oni predstavljaju svojevrsni alarm za poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom u zdravstvenom sistemu Srbije.

Imajući u vidu da se pravni položaj osoba sa invaliditetom poslednjih godina poboljšao na normativnom nivou, stvaranjem solidnog pravnog okvira za zaštitu njihovih prava, veoma je važno stvoriti uslove za efikasnu zdravstvenu zaštitu ove kategorije stanovništva jer ona predstavlja preduslov za ostvarivanje svih ostalih ljudskih prava.

Izvor:

Autor: Dr Filip Mirić

Povezane objave