Kretanje uz pomoć psa vodiča – normativni pristup

Autor Uklonimo barijere
Uklonimo Barijere

Foto: Pinterest

Kretanje je univerzalna ljudska potreba. Osobe sa oštećenim vidom se suočavaju sa brojnim izazovima prilikom kretanja. Upotreba posebno dresiranih pasa vodiča u mnogome olakšava kretanje ovim osobama. U Republici Srbiji je 2015. godine usvojen Zakon o kretanju uz pomoć psa vodića (“Službeni glasnik RS” 29/2015). Reč je o veoma kratkom (sadrži svega15 članova), ali izuzetno značajnom zakonskom tekstu, koji će ovde biti prikazan, sa posebnim osvrtom na njegove naj značajnije odredbe. Smatramo da će se na taj način steći potpuniji uvid u normativno regulisanje ovog veoma značajnog načina za kretanje osoba sa oštećenim vidom.

Ovim zakonom uređuje se pravo osoba sa invaliditetom na kretanje uz pomoć psa vodiča u javnom prevozu, objektima i površinama u javnoj upotrebi i u radnom prostoru. Obezbeđuje se ostvarivanje zajemčenih osnovnih načela koja se odnose na uživanje ljudskih prava, a naročitona zabranu diskriminacije i uvođenje posebnih mera radi postizanja pune ravnopravnosti osoba sa invaliditetom sa ostalim građanima i razrada prava na dostojanstvo i slobodan razvoj ličnosti (čl.1. i 2. Zakona).

Osoba sa invaliditetom, koja se kreće uz pomoć psa vodiča (u daljem tekstu: osoba koja se kreće uz pomoć psa vodiča) jeste slepo ili slabovido lice, lice koje koristi invalidska kolica i svako drugo lice koje ima status osobe sa invaliditetom u skladu sa zakonom koje se kreće uz pomoć psa vodiča. Pas vodič je pas koji se koristi kao podrška u kretanju ili u terapeutske, rehabilitacijske ili druge slične potrebe osoba sa invaliditetom, a koji je prošao posebnu obuku u skladu sa zakonom i koji je vidno obeležen adekvatnom opremom. Instruktor psa vodiča je lice koje obavlja posloveo buke psa vodiča. Pravo na kretanje uz pomoć psa vodiča podrazumeva slobodan pristup i kretanje u javnom prevozu, objektima i površinama u javnoj upotrebii u radnom prostoru, kao i u svakom drugom prostoru (čl.3. Zakona)

Osoba koja se kreće uz pomoć psa vodiča ima pravo na korišćenje svih prevoznih sredstava u javnom prevozu, uključujući i zadržavanje na svim prostorima koji su predviđeni za putnike. Ne plaća se vozna karta za psa vodiča, bez obzira na smer i dužinu puta na teritoriji Republike Srbije. Pod javnim prevozom, u smislu ovog zakona, smatra se prevoz u drumskom, železničkom, unutrašnjem vodnom, vazdušnom, gradskom i drugom saobraćaju (čl. 4. Zakona). Osobe koje se kreću na ovaj način imaju pravo korišćenja svih objekata u javnoj upotrebi, kao što su objekti državnih organa, organa autonomne pokrajine i lokalne samouprave, kao i drugih organa i organizacija, pravnih i fizičkih lica, objekti u oblasti obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite, kulture, sporta, turizma, ugostiteljstva i drugih delatnosti. Osoba koja se kreće uz pomoć psa vodiča ne plaća ulaznicu za psa vodiča za korišćenje prostora i objekata u javnoj upotrebi (čl.5. Zakona). Ovao soba ima pravo na slobodan pristup i boravakna javnim površinama kao što su javne saobraćajnice, trgovi, ulice, pešački prelazi, parkovi, zelene površine i druge površine za kretanje i boravak lica. Osoba koja se kreće uz pomoć psa vodiča ima pravo na slobodan pristup i boravak u radnom prostoru, odnosno prostoru u kojem osoba koja se kreće uz pomoć psa vodiča obavlja poslove. Odredbe čl. 4-7. ovog zakona primenjuju se i na instruktora psa vodiča, u toku trajanja obuke psa (čl.4-8. Zakona).

Osposobljavanje osobe koja se kreće uz pomoć psa vodiča za kretanje sa psom vodičem organizuje i sprovodi javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih, u skladu sa zakonom, na osnovu posebnih programa prilagođenih potrebama i mogućnostima osoba koje se kreću uz pomoć psa vodiča kojima se stiču znanja, sposobnosti i veštine koje obuhvataju samostalno kretanje, kretanje sa psom vodičem, dobrobit životinja, zoopsihologiju i socijalizaciju u porodici, u skladu sa zakonom. Na posebni program mišljenje daje ministarstvo nadležno za poslove unapređenja položaja osoba sa invaliditetom. Javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih izdaje dokaz o stečenim znanjima, sposobnostima i veštinama (čl.10. Zakona).

Osoba koja se kreće uz pomoć psa vodiča i instruktor psa vodiča poseduju odgovarajuću ispravu na osnovu koje se ostvaruje pravo na kretanje uz pomoć psa vodiča.Odgovarajuća isprava je:

1) dokaz o stečenim znanjima, sposobnostima i veštinama za kretanje sa psom vodičem za osobu koja se kreće uz pomoć psa vodiča;

2) dokaz o završenoj obuci – za psa vodiča;

3) dokaz o osposobljenosti za obavljanje poslova obuke psa vodiča za instruktora psa vodiča.

Nadzor nad primenom ovog zakona vrši ministarstvo nadležno za poslove unapređenja položaja osoba sa invaliditetom  (čl.11. i12. Zakona).

Članom 13. navedenog zakona, propisane su i kazneneo dredbe za različiteo blike kršenja prava na kretanje uz pomoć psa vodiča. Svrha kaznenih odredbi je da se sankcioniše kršenje prava na kretanje uz upotrebu pasa vodiča. Naime,novčanom kaznom od 200.000,00 do 500.000,00 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako osobi koja se kreće uz pomoć psavodiča ili instruktoru psa vodiča zabran iili ne omogući:

1) pravo na korišćenje svih prevoznih sredstava u javnom prevozu, uključujući i zadržavanje na svim prostorima koji su predviđeni za putnike;

2) besplatan prevoz za psa vodiča;

3) korišćenje objekata u javnoj upotrebi:

4) besplatan ulazak za psa vodiča u objekte u javnoj upotrebi;

5) slobodan pristup i boravak na javnim površinama;

6) slobodan pristup i boravak u radnom prostoru, odnosno prostoru u kojem lice koje se kreće uz pomoć psa vodiča obavlja poslove (član 7. Zakona).

Novčanom kaznom od 20.000,00 do 100.000,00 dinara kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu. Novčanom kaznom od 100.000,00 do 400.000,00 dinara kazniće se za prekršaj i za preduzetnik. Novčanom kaznom od 10.000,00 do 150.000,00 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice – instruktor psa vodiča koji se kreće uz pomoć psa vodiča van trajanja obuke psa vodiča. Za ove prekršaje su propisane novčane kazne u vrlo visokom iznosu. Njihov generalno preventivni efekat je moguče postiči jedino uz doslednu primenu.

Na osnovu svega navedenog, može se zaključiti da u Srbiji postoji dobar normativni okvir za nesmetano kretanje ljudi saoštećenim vidom uz pomoć pasa vodiča. Poseban problem je, prema našim saznanjima nedovoljan broj pasa vodiča u Srbiji. Ukoliko se stanje ne popravi, zakonske odredbe će ostati bez svoje adekvatne primene i mogućnosti da utiču na svakodnevni život osoba sa invaliditetom.

Izvor:

Zakon o kretanju uz pomoć psa vodiča (“Službeni glasnik RS” 29/2015).

Autor: Dr Filip Mirić

Povezane objave