KAZNENE ODREDBE U ZAKONU O ZAŠTITI LICA SA MENTALNIM SMETNJAMA

Autor Uklonimo barijere
Uklonimo Barijere

Foto: Unsplash

Mentalno zdravlje je u osnovi dobrobiti svih ljudi i veoma značajan segment javnog zdravstva. Zakon o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama („Službeni glasnik Republike Srbije“, 45/2013, u daljem tekstu: Zakon), predstavlja veoma značajan pravni okvir za zaštitu i ostvarivanje prava lica sa različitim mentalnim smetnjama. Ovim zakonom se bliže uređuju osnovna načela, organizovanje i sprovođenje zaštite mentalnog zdravlja, način i postupak, organizacija i uslovi lečenja i smeštaj bez pristanka lica sa mentalnim smetnjama u stacionarne i druge zdravstvene ustanove. (čl. 1. Zakona).
Treba istaći da ovaj zakonski tekst spada u red kraćih u pravnom sistemu Republike Srbije (sadrži samo 68 članova). Posebno je značajno što su ovim zakonom propisane i prekršajne sankcije za nepoštovanje prava lica sa mentalnim smetnjama.Novčanom kaznom od 500.000 do 1.000.000 dinara, kazniće se za prekršaj psihijatrijska ustanova, ako:
1) licu sa mentalnim smetnjama uskraćuje odnosno povređuje prava iz čl. 6-9, 11. i 38 (zabrana zloupotrebe, pravo na jednake uslove lečenja, pravo na privatnost i ostvarivanje građanskih i drugih prava, unapređenje mentalnog zdravlja i prava lica smeštenih u psihijatrijsku ustanovu);
2) lice sa mentalnim smetnjama podvrgne medicinskoj meri bez njegovog pismenog pristanka, odnosno bez saglasnosti njegovog zakonskog zastupnika;
3) lice sa mentalnim smetnjama zadrži u psihijatrijskoj ustanovi ako za to nisu ispunjeni zakonom utvrđeni razlozi;
4) o zadržavanju bez pristanka lica sa mentalnim smetnjama ne obavesti nadležni sud u roku od 24 sata od dana donošenja odluke o zadržavanju bez pristanka;
5) ne zatraži od nadležnog suda donošenje rešenja o produženom zadržavanju bez pristanka lica sa mentalnim smetnjama, a zadrži ga na bolničkom lečenju i nakon isteka trajanja zadržavanja bez pristanka određenog u rešenju suda;
6) povredi obavezu čuvanja naročito osetljivih podataka o ličnosti;
7) postupa sa medicinskom dokumentacijom suprotno odredbama čl. 41. i 42. ovog zakona, kojima je definisano pravo uvida u medicinsku dokumentaciju;
8) ne otpusti lice sa mentalnim smetnjama istekom vremena zadržavanja bez njegovog pristanka određenog rešenjem nadležnog suda;
9) u lečenju lica sa mentalnim smetnjama postupi suprotno čl. 46-50. ovog zakona (razlozi za primenu mera fizičkog sputavanja i izolacije);
10) ako postupi suprotno odredbama člana 55. stav 4. i člana 56. ovog zakona (primena posebnih oblika lečenja);
11) preduzima medicinska istraživanja na licu sa mentalnim smetnjama suprotno članu 57. ovog zakona.
Važno je napomenuti da će se za navedene prekršaje kazniti i Za prekršaj iz stava 1. ovog člana odgovorno lice u psihijatrijskoj ustanovi novčanom kaznom od 50.000 do 100.000 dinara (čl. 61. Zakona)

Novčanom kaznom od 50.000 do 100.000 dinara kazniće se zdravstveni radnik ako postupi suprotno odredbama člana 16. st. 1-3, člana 17. stav 2. i člana 18. stav 3. ovog zakona, kojima su definisana pravila i principi lečenja lica sa mentalnim smetnjama. Istom kaznom kazniće se zdravstveni radnik, zdravstveni saradnik kao i druga lica zaposlena u zdravstvenoj ustanovi ako postupe suprotno odredbi člana 39. ovog zakona, budući da se podaci o zdravstvenom stanju smatraju naročito osetljivim podacima o ličnosti (čl. 62. Zakona).

Kao što se iz navedenih zakonskih odredbi može zaključiti, propisane su veoma visoke novčane kazne za nepoštovanje zakonskih odredbi. Ipak, nije moguće suzbiti protivpravna ponašanja samo propisivanjem sankcija, već njihovom doslednom primenom i podizanjem društvene svesti o važnosti poštovanja zakona i zaštite prava lica sa mentalnim smetnjama.
Izvor:
Zakon o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 45/2013)

Autor: Dr Filip Mirić

Povezane objave