KAZNENE ODREDBE U ZAKONU O SOCIJALNOJ ZAŠTITI

Autor Uklonimo barijere
Uklonimo Barijere

Foto: Unsplash

Zakonom o socijalnoj zaštiti („Službni glasnik Republike Srbije“, br. 24/2011, u daljem tekstu: Zakon), propisane su i kaznene odredbe za nepoštovanje njegovih odredbi. Reč je o različitim vrstama prekršaja koji se mogu odnositi na poslovanje, stručno usavršavanje i obuke i korisnike.

Prekršaji koji se odnose na poslovanje (čl.216. Zakona)

Novčanom kaznom u iznosu od 200.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj ustanova socijalne zaštite, odnosno pružalac usluga socijalne zaštite ako:

1) ne vodi na propisan način evidenciju i dokumentaciju o korisniku;

2) neopravdano odbije da pruži uslugu po uputu za pružanje usluga;

3) bez uputa centra za socijalni rad pruži uslugu smeštaja detetu i licu lišenom poslovne sposobnosti;

4) otpočne s radom pre no što se rešenjem nadležnog organa utvrdi da ispunjava sve propisane uslove;

5) ne istakne naziv, odnosno poslovno ime, s podacima o delatnosti, radnom vremenu, osnivaču i sedištu;

6) ne preduzme u određenom roku mere iz rešenja o inspekcijskom nadzoru;

7) inspektoru socijalne zaštite onemogući nesmetano vršenje nadzora, ne stavi na uvid potrebna dokumenta i predmete i ne pruži mu drugu traženu pomoć u vezi s vršenjem nadzora (član 174);

8) nastavi s radom nakon što je prestala važnost dozvole za obavljanje delatnosti socijalne zaštite;

9) ne sačini godišnji program rada .

Za ovaj  prekršaj kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 20.000 do 150.000 dinara.

Za navedeni prekršaj kazniće se i preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 250.000 dinara.

          Prekršaji koji se odnose na stručno usavršavanje i obuke (čl.217. Zakona)

Novčanom kaznom od 20.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj direktor ili drugo odgovorno lice u ustanovi socijalne zaštite, odnosno pružaocu usluga socijalne zaštite ako:

1) ne obezbedi obuku na radnom mestu novozaposlenom, odnosno volonterski angažovanom stručnom radniku i stručnom saradniku;

2) ne omogući stručno usavršavanje stručnom radniku i stručnom saradniku.

Na ovaj način stvaraju se pretpostavke za kontinuirano usavršavanje svih službenika angažovanih u sistemu socijalne zaštite, što je od neprocenljive važnosti za njegovo funkcionisanje.

Prekršaji korisnika (čl.218. Zakona)

Novčanom kaznom od 5.000 dinara kazniće se korisnik socijalne zaštite ako da neistinite podatke na osnovu kojih je ostvario prava po ovom zakonu. Naravno, u radnjama korisnika se mogu steći i elementi pojedinih krivičnih dela (zloupotreba prava iz socijalnog osiguranja, davanje lažnog iskaza itd).

Kaznene odredbe imaju za clj da zaštite sistem socijalne zaštite od svih zloupotreba, kako bi njegovo funkcionisanje moglo da doprinese zaštiti ljudi u stanju socijalne potrebe.

Izvor:

Zakon o socijalnoj zaštiti („Službni glasnik Republike Srbije“, br. 24/2011).

Autor: Dr Filip Mirić

Povezane objave