KAZNENE ODREDBE IZ ZAKONA O UDRUŽENJIMA

Autor Uklonimo barijere
Uklonimo barijere

Foto: Paragraf Lex

 

Za ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom od posebnog je značaja delatnost udruženja. Delatnost svih udruženja građana i pravnih lica moraju biti u saglasnosti sa važećim pravnim aktima Republike Srbije. Osnovni izvor prava u ovoj oblasti je Zakon o udruženjima („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. br. 51/2009, 99/2011 – dr. zakoni i 44/2018 – dr. zakon, u daljem tekstu ZOU). Ovim zakonom uređuju se osnivanje i pravni položaj udruženja, upis i brisanje iz registra, članstvo i organi, statusne promene i prestanak udruženja, kao i druga pitanja značajna za rad udruženja.Ovim zakonom uređuje se i status i delovanje stranih udruženja. Udruženje, u smislu ovog zakona, jeste dobrovoljna i nevladina nedobitna organizacija zasnovana na slobodi udruživanja više fizičkih ili pravnih lica, osnovana radi ostvarivanja i unapređenja određenog zajedničkog ili opšteg cilja i interesa, koji nisu zabranjeni Ustavom ili zakonom. (član 1. i 2. ZOU).
Kaznene odredbe iz navedenog zakona obuhvataju privredne prestupe i prekršaje. Novčanom kaznom od 300.000 do 900.000 dinara kazniće se za privredni prestup udruženje ako neposredno obavlja privrednu ili drugu delatnost u cilju sticanja dobiti koja nije u vezi sa njegovim statutarnim ciljevima ili nije predviđena statutom ili je obavlja iako je nadležni organ utvrdio da ne ispunjava uslove za obavljanje delatnosti Za privredni prestup novčanom kaznom od 30.000 do 90.000 dinara kazniće se i odgovorno lice u udruženju (član 72. ZOU). Ovakvo određenje ovog privrednog prestupa ima za cilj da spreči obavljanje privredne aktivnosti, u skladu sa ciljevima zbog kojih je konkretno udruženje i osnovano.
Novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj udruženje ako: 1) ostvaruje aktivnosti suprotno zakonu, statutu i drugim opštim aktima, kao i pravilima saveza čiji je član; 2) obavlja privrednu ili drugu delatnost u većem obimu, odnosno u obimu koji nije potreban za ostvarivanje ciljeva udruženja; 3) imovinu ne koristi jedino za ostvarivanje svojih statutarnih ciljeva 4) predstavništvo stranog udruženja otpočne da deluje pre upisa u Registar . Za navedeni prekršaj novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se i odgovorno lice u udruženju.
Novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj udruženje: 1) ako ne omogući javnost rada na način utvrđen statutom; 2) ako naziv ili skraćeni naziv ne upotrebljava u pravnom saobraćaju u obliku u kome je upisan u Registar; 3) ako u roku od 15 dana ne prijavi Registratoru promenu podataka koji se upisuju u Registar; 4) ako izveštaj o svom radu i o obimu i načinu sticanja i korišćenja sredstava ne učini dostupnim javnosti i taj izveštaj ne dostavi davaocu sredstava. Za ovaj prekršaj novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se i odgovorno lice u udruženju.
Novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj zastupnik udruženja ako u propisanom roku ne obavesti Registratora da nije doneta odluka o pokretanju postupka likvidacije ili da ona nije objavljena (članovi 73-75. ZOU).
Sasvim je jasno da su za prekršaje i privredne prestupe propisane Zakonom o udruženjima predviđene stroge novčane kazne, kako za samo udruženje, tako i za zastupnika udruženja. Ipak, zakonit rad udruženja je neophodan, ne samo zbog njihovih članova, već zbog opšte pravne sigurnosti u Republici Srbiji. Kazne su poslednje sredstvo za ostvarivanje ovih ciljeva.
Izvor:
Zakon o udruženjima („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. br. 51/2009, 99/2011 – dr. zakoni i 44/2018 – dr. zakon).

Autor: Dr Filip Mirić

 

Povezane objave