Kako (ne)označavati osobe sa invaliditetom?

Autor Uklonimo barijere
Uklonimo Barijere

Foto: Pixabay.com

Označavanje osoba sa različitim vrstama invaliditeta nikada nije samo pitanje upotrebe jezika. Ono je mnogo više od toga jer indirektno ukazuje na stav koje društvo ima prema osobama sa invaliditetom. Ukratko, ćemo prikazati najčešće greške prilikom označavanja osoba sa invaliditetom koje se mogu pojaviti u svakodnevnom govoru ili prilikom upotrebe pisanog jezika:

 

NepravilnoPravilno
Osobe sa posebnim potrebamaOsobe sa invaliditetom
AutistaOsoba sa autizmom
CerebralacOsoba sa posledicama cerebralne paralize
BogaljOsoba sa oštećenjem/invaliditetom
Gluvonem, gluv(ać)Gluva ili nagluva osoba
HendikepiranOsoba sa invaliditetom
InvalidOsoba sa invaliditetom
Invalidne organizacijeOrganizacije osoba sa invaliditetom
Slep(ac)Slepa ili slabovida osoba
Ometena (isključivo deca, ne odrasli)Deca sa smetnjama u razvoju
Paraplegičar Osoba sa posledicama paraplegije
Parking za invalideParking mesta za vozila osoba sa invaliditetom

Navedeno prema: Jovanović, 2014: 44-47.

Iako nema posebne potrebne objašnjavati neispravnost/ispravnost korišćenja pojedinih termina, ipak treba ukazati na izvesne specifičnosti pojedinih jezičkih konstrukcija. Tako, termin osoba sa posebnim potrebama nije korektan i njega ne bi trebalo koristiti iz razloga što posebne potrebe ne postoje, već samo različiti načini njihovog zadovoljavanja. Takođe, umesto  termina gluv /slep treba koristiti termine osoba sa oštećenjem sluha/vida. Sintagma osoba sa invaliditetom  je ispravna jer je njena glavna reč osoba, a invaliditet  je samo lično svojstvo poput visine, boje očiju ili kose.

Danas se u Srbiji u označavanju osoba sa invaliditetom primećuje vidan napredak, usled zalaganja organizacija osoba sa invaliditetom, samih osoba sa invaliditetom, zakonodavca i društva u celini. Ipak o ovome bi trebalo voditi raćuna uvek i na svakom mestu, izbegavati upotrebu nepravilnih termina jer greške često nisu samo jezičke prirode.

Izvor:

Jovanović, J. (2014) Vodić za izveštavanje o ranjivim grupama sa posebnim osvrtom na osobe sa invaliditetom, Beograd: Nezavisno udruženje novinara Srbije.

Autor: Dr Filip Mirić

Povezane objave