e – Dokument

Autor Uklonimo barijere

Prvenstveni cilj servisa „E-dokument“ jeste da olakša ostvarivanje zakonskih prava osobama sa invaliditetom.

Kako komplikovane birokratske procedure neretko znaju da deluju demotivišuće na osobe sa invaliditetom, odlučili smo da na jednom mestu objedinimo najvažnije informacije u vezi sa ostvarivanjem prava poput personalne asistencije, besplatnog javnog prevoza, elektronskog recepta, dobijanja parking nalepnice, različitih oblika socijalne pomoći i slično. Ono što je još značajnije budući korisnici ovog servisa će na jednom mestu moći da preuzmu svu neophodnu dokumentaciju koja im je potrebna za ostvarivanje navedenih prava.

Pokretanje jednog ovakvog servisa u skladu je sa digitalnom agendom koja se javno zagovara u našem društvu, a osnovna želja nam je da preciznim informacijama olakšamo građanima realizaciju zakonskih procedura.

 

Dozvole za besplatan prolazak autoputem

Pravo na besplatan prolazak autoputem ostvaruju osobe sa invaliditetom u skladu sa članom 199. Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara („Službeni glasnik RS“, br. 95/2018).

Vlasnik dozvole za besplatan prolazak autoputem obavezan je da prilikom uključenja na autoput uzme magnetnu karticu iz distributera za izdavanje kartica, te je pri isključenju sa autoputa preda inkasantu zajedno sa dozvolom za besplatan prolazak autoputem na uvid.

Dozvola za besplatan prolazak autoputem za osobe sa invaliditetom

Ova dozvola izdaje se uz odgovarajući zahtev i obaveznu prateću dokumentaciju. Zahtev u ime maloletnog lica, podnosi zakonski zastupnik.

Ovde možete preuzeti zahtev-za-izdavanje-dozvole-za-besplatan-prolazak-autoputem

Uz zahtev obavezno je dostavljanje sledeće dokumentacije:

Očitana ili kopija saobraćajne dozvole (obe strane) za vozilo u vlasništvu osobe sa invaliditetom
Kopija lične karte osobe sa invaliditetom na uvid, odnosno izvod iz matične knjige rođenih za maloletna lica
Fotografija osobe sa invaliditetom, rezolucije 450×530 piksela, u elektronskoj formi putem mejla na korisnickicentar@putevi-srbije.rs ili na CD-u
Jedno od sledećih rešenja:
-Rešenje nadležne institucije Republike Srbije u kojem je izražen stepen telesnog oštećenja (80% ili više procenata telesnog oštećenja, odnosno osoba kod kojih je utvrđeno telesno oštećenje koje ima za posledicu nesposobnost donjih ekstremiteta 60% ili više procenata). Rešenje mora da bude opšteg tipa ili izdato u svrhu dobijanja dozvole za besplatan prolazak autoputem
– Fotokopija Rešenja izdatog od strane Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje
– Fotokopija Rešenja izdatog od strane nadležnog centra za socijalni rad ili opštinskog sekretarijata za društvene delatnosti
– Fotokopija Rešenja izdatog od strane Nacionalne službe za zapošljavanje
– Fotokopija Rešenja nadležnog opštinskog organa ili uprave za boračko-invalidsku zaštitu – za vojne invalide (ratne vojne invalide, mirnodopske vojne invalide i civilne invalide rata)

Prilikom zamene Dozvole za besplatan prolazak autoputem, potrebno je dostaviti:

Fotokopiju saobraćajne dozvole (obe strane) za vozilo u vlasništvu osobe sa invaliditetom
Lična karta osobe sa invaliditetom na uvid, odnosno izvod iz matične knjige rođenih za maloletna lica
Staru dozvolu za besplatan prolazak autoputem
Rešenje o stepenu invaliditeta, odnosno uverenje nadležne institucije izdato u svrhu dobijanja dozvole za besplatan prolazak autoputem
Zahtev za dobijanje ili zamenu dozvole za besplatan prolazak autoputem možete podneti putem pošte, lično ili elektonskim putem na sledeće adrese:

Putem pošte na adresu: 11000 Beograd, ul. Bulevar kralja Aleksandra, br. 282
Lično na adrese: 11000 Beograd, ul. Ustanička, br. 64/5 sprat i 11000 Beograd, ul. Ljube Čupe, br.5
Elektronskim putem na mejl adresu: korisnickicentar@putevi-srbije.rs
Napomena: U slučaju kada se vrši zamena dozvole za besplatan prolazak autoputem neophodno je dostaviti staru dozvolu lično ili putem pošte na navedene adrese.

ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA BESPLATAN PREVOZ (VOŽNJU) ZA OSOBE SA INVALIDITETOM

Zahtev preuzmite na sledećem linku

ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA BESPLATAN PREVOZ (VOŽNJU)
ZA PRATIOCA OSOBE SA INVALIDITETOM

Zahtev preuzmite na sledećem linku

ZAHTEV ZA BESPLATNO PARKIRANJE

Zahtev preuzmite na sledećem linku

IZJAVA ZA BESPLATAN PREVOZ SA PRATIOCEM

Izjavu preuzmite na sledećem linku

R E Š E NJ E
o utvrđivanju cena usluga prevoza u javnom gradskom i prigradskom prevozu
putnika na teritoriji Grada Niša

Rešenje preuzmite na sledećem linku

P R A V I L N I K
O KATEGORIJAMA OSOBA SA INVALIDITETOM KOJE MOGU DA KORISTE
POSEBNO OBELEŽENA PARKING MESTA ZA VOZILA OSOBA SA
INVALIDITETOM NA JAVNIM PARKIRALIŠTIMA NA TERITORIJI GRADA
NIŠA

Pravilnik preuzmite na sledećem linku

ZAHTEV ZA IZDAVANJE POTVRDE / UVERENJA O UTVRĐENOM PROCENTU TELESNOG OŠTEĆENJA

Zahtev preuzmite na sledećem linku

PRISTANAK NOSIOCA PRAVA ZA OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI

Zahtev preuzmite na sledećem linku