DELATNOST POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI U OBLASTI ZAŠTITE PRAVA OSOBA SA INVALIDITETOM

Autor Uklonimo barijere
uklonimo barijere

Foto: Unsplash

Pravni položaj Poverenika za zaštitu ravnopravnosti propisan je Zakonom o zabrani diskriminacije (Službeni glasnik RS, br. 22/2009, 52/2021, u daljem tekstu: ZD).
Poverenik obavlja sledeće aktivnosti:
1) licu koje smatra da je pretrpelo diskriminaciju pruža informacije i savetuje ga nepristrasno i nezavisno o ostvarivanju prava i zaštiti od diskriminacije;
2) postupa po pritužbama zbog diskriminacije, daje mišljenja i preporuke u konkretnim slučajevima i izriče mere opomene;
3) podnosi tužbe, zbog povrede prava iz ovog zakona, u svoje ime, a za račun diskriminisanog lica, uz saglasnost tog lica, osim kada je u pitanju grupa lica ukoliko postupak pred sudom po istoj stvari nije već pokrenut ili pravnosnažno okončan;
4) podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka zbog povrede odredaba kojima se zabranjuje diskriminacija;
5) podnosi godišnji i poseban izveštaj Narodnoj skupštini o stanju u oblasti zaštite ravnopravnosti;
6) upozorava javnost na najčešće, tipične i teške slučajeve diskriminacije;
7) prati sprovođenje zakona i drugih propisa, inicira donošenje ili izmenu propisa i daje mišljenje o odredbama nacrta zakona i drugih propisa u cilju unapređenja ravnopravnosti i zaštite od diskriminacije;
8) uspostavlja i održava saradnju sa organima javne vlasti i organizacijama na teritoriji Republike Srbije, regionalnim, odnosno međunarodnim i drugim telima, organima i organizacijama nadležnim za ostvarivanje ravnopravnosti i zaštite od diskriminacije;
9) upućuje preporuke mera organima javne vlasti i drugim licima za ostvarivanje ravnopravnosti i zaštite od diskriminacije;
10) sarađuje sa udruženjima, koja imaju interes za učešće u borbi protiv diskriminacije;
11) organizuje, odnosno sprovodi nezavisna istraživanja iz oblasti unapređenja ravnopravnosti i zaštite od diskriminacije i objavljuje stručne publikacije, obaveštenja i informacije iz oblasti unapređenja ravnopravnosti i zaštite od diskriminacije;
12) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom (čl.33. ZD).
U pogledu nadležnosti Poverenika za zaštitu ravnopravnmosti u oblasti zaštite prava osoba sa invaliditetem, treba istaći da Poverenik postupa po pritužbama osoba sa invaliditetom i organizacija osoba sa invaliditetom, podnosi posebne godišnje izveštaje o položaju osoba sa invaliditetom, daje mišljenje i preporuke, pokreće i vodi tzv. strateške parnice od značaja za poboljšanje društvenog položaja osoba sa invaliditetom. Poverenik obavlja i druge aktivnosti u skladu sa antidiskriminacionim zakonodavstvom.
Prema Redovnom godišnjem izveštaju Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, najviše pritužbi zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta tokom 2021. godine podneto je u postupku pred organima javne vlasti i u oblasti rada i zapošljavanja (po 18), u pružanju javnih usluga ili pri korišćenju objekata i površina (16), slede obrazovanje i stručno osposobljavanje, zdravstvena i socijalnazaštita i druge oblasti. U 75 slučajeva pritužbe su podnela fizička lica i to približno u istom broju muškarci i žene (žene 39, a muškarci 36).
Pitanje poslovne sposobnosti osoba sa invaliditetom je od suštinskog značaja za ostvarivanje svih prava i aktivno učešće u životu zajednice, a kako bi se to obezbedilo neophodno je reformisati sistem starateljstva i ukinuti mogućnost lišenja poslovne sposobnosti, što podrazumeva izmene Porodičnog zakona i Zakona o vanparničnom postupku, kao i osmišljavanje, razvijanje i uspostavljanje sistema usluge podrške za osobe sa invaliditetom, u skladu sa potrebama, na šta Poverenik kontinuirano ukazuje (Redovni godišnji izveštaj Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, 2021).
Posebno je važno napomenuti da Poverenik pruža i pravnu podršku, dajući opšte pravne informacije o modalitetima građanskopravne, krivičnopravne, prekršajnopravne i upravnopravne zaštite od diskriminacije.
Informisanost o načinima zaštite prava i zakonitih interesa je od suštinskog značaja za stvaranje inkluzivnog društva, u čemu Poverenik za zaštitu ravnopravnosti ima veoma značajnu ulogu.

Izvori:
Redovni godišnji izveštaj Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, 2021, http://ravnopravnost.gov.rs/wp-content/uploads/2022/04/Poverenik-za-zastitu-ravnopravnosti-Godisnji-izvestaj-za-2021-compressed.pdf, pristup 29.04.2022.
Zakon o zabrani diskriminacije (Službeni glasnik RS, br. 22/2009, 52/2021).

Autor: Dr Filip Mirić

Povezane objave