BEZBEDNOST OSOBA SA INVALIDITETOM KAO GLEDALACA NA SPORTSKIM DOGAĐAJIMA

Autor Uklonimo barijere
Uklonimo Barijere

Foto: Pixabay

Bezbednost osoba sa invaliditetom na sportskim događajima, ne podrazumeva samo preduzimanje mera za sigurno učestvovanje u sportskim aktivnostima, već i njihovu bezbednost, kao gledalaca, odnosno publike na sportskim događajima.

Funkcionisanje sportskog sistema nemoguće je sprovesti bez odgovarajućeg sportskog objekta, kao jednog od ključnih funkcionalnih resursa (Nešić, 2020: 188). Kada govorimo o funkcionalnost sportskih objekata za osobe sa invaliditetom kao publiku, treba imati u vidu njegovu pristupačnost, u skladu sa pozitivnim pravnih propisima iz oblasti antidiskriminacionog i sportskog prava. Osim toga, Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti (“Službeni glasnik RS”, br. 42/2017), odredbom člana 8, propisuje i nekoliko posebnih uslova koje sportski objekat mora ispuniti. Naime, sportski objekat u ili na kome se organizuje takmičenje nacionalnog ranga, profesionalno takmičenje ili međunarodno sportsko takmičenje mora biti tako pripremljen da je gledaocima sa invaliditetom omogućeno da posmatraju takmičenje na približno istom nivou, kao i ostali prisutni na sportskom objektu.

Za gledaoce sa invaliditetom moraju se obezbediti sledeći uslovi:

1) zasebna ulazna kapija, sa odgovarajućim pristupom (rampom) sektoru gledališta koji je za njih određen;

2) mesta u sektoru na sportskom objektu koja imaju dobar, neometan pregled terena;

3) obezbediti smeštaj i za pratioce hendikepiranih lica;

4) na svakih 300 sedišta na sportskom objektu treba obezbediti najmanje jedno mesto za gledaoce sa invaliditetom.

Obaveza obezbeđivanja dostupnog i bezbednog okruženja za praćenje sportskih događaja ne proističe samo iz važećih nacionalnih propisa zakonskog  i podzakonskog karaktera, već iz međunarodnih dokumenata regionalnih organizacija poput Saveta Evrope (Council of Europe- COE).

Kao što se može zaključiti, i u ovom pravnom aktu, postoji nedoslednost u primeni jezičkih termina za označavawe osoba sa invaliditetom (u st.2, tač.3, pominju se “hendikepirana lica”). Ovu nomotehničku nedoslednost bi trebalo ispraviti prilikom izmene i dopune odgovarajućih pravilnika iz oblasti sporta.

Imajući u vidu sve navedeno, primena postojećeg pravnog okvira treba da doprinese potpunoj bezbednosti osoba sa invaliditetom, kao učesnika, ali i kao gledalaca (publike) na sportskim događajima, što je jedan od aspekata prava na sport i rekreaciju koji nije bio često u fokusu pažnje naučne i stručne javnosti.

Izvori:

Nešić, B. (2020) Uvod u sportsko pravo, Beograd: Sportska akademija.

Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti (“Službeni glasnik RS”, br. 42/2017)

 

Autor: Dr Filip Mirić

Povezane objave